ENDURANCE ULTRARUNNING TEAM FINLAND

TOIMINTASÄÄNNÖT

1)  Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Endurance Ultrarunning Team Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja toiminta-alue koko maailma.

Yhdistys on perustettu 12.3.2006 ja siitä käytetään näissä sään­nöis­­sä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

2) Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä ultrajuoksuharrastusta ja sitä kautta ylläpitää ja kehittää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi seuran tavoitteena on edistää yleistä tietoutta ultrajuoksusta ja saada lajille uusia harrastajia.

3) Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa muun muassa:

1. Tarjoamalla ja järjestämällä:

 • kilpailutoimintaa ultrajuoksussa
 • yhteisharjoituksia
 • valmennusapua

2. kilpailumatkoja jäsenilleen niin Suomessa kuin ulkomailla
3. Harjoittamalla alansa julkaisutoimintaa.
4. Ylläpitämällä omaa internet-sivustoa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä
 • hankkia varoja järjestäen maksullisia huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Yhdistys hankkii kulloinkin tarvittavat luvat toimintaansa.

4) Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5)    Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt ja joka maksaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Seuran täysjäsen-nimen saavuttaa läpäisemällä hyväksytysti vähintään sadan kilometrin mittaisen virallisen kilpailun. Täysjäsenyys on seuran johtokunnan myöntämä symbolinen arvonimi, joka ei vaikuta jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin yhdistyksessä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka:

 • laiminlyö erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • toimii seuran hengen ja tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on an­net­tava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle 14 päivän ku­luessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä tätä päivää lukuun ot­ta­mat­ta. Joh­tokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän ku­luessa. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erot­ta­mis­päätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsottakoon jäsen ero­te­tuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vah­vis­ta­nut.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmaisemalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6) Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7) Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-12 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-12 varajäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8) Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9) Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10) Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen pai­kan ja tar­kem­man ajan määrää johtokunta. Ylimääräisten kokousten pitämisestä päät­tää seuran kokous tai seuran johtokunta ja se on pidettävä myös, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten johtokunnalta vaatii.

Varsinaisten ja ylimääräisten seuran kokouksien pitämisestä tulee tiedottaa kirjeitse kullekin jäsenelle vä­hin­tään 21 päivää ennen kokousta. Johtokunnan tulee välittää tieto kokouksista jä­se­nille siihen osoitteeseen, jonka jäsen on jäsen­re­kis­te­riin ilmoittanut.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne on sääntöjen mukaan koolle ­kut­suttu.

11) Kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään

1   Kokouksen avaus

2   Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3   Todetaan

 • läsnäolijat
 • äänioikeutetut jäsenet

4   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5   Vahvistetaan

 • johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
 • tilintarkastajien antama lausunto

6   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8   Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1  Kokouksen avaus

2  Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 • ääntenlaskijat

3  Todetaan

 • läsnäolijat
 • äänioikeutetut jäsenet

4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5  Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

 • toimintasuunnitelma
 • talousarvio

6  Valitaan seuraavaksi toi­min­ta­kaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

7  Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet

8  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Kokouksen päättäminen

12) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13) Jaostot

Seuraan voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja johtokunnan alaisuuteen.

14) Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.