Tietoja

Endurance Ultrarunning Team Finland ry on ultrajuoksun erikoisseura, jonka tarkoituksena on yhdistää suomalaisia, maratonia pidempien juoksumatkojen harrastajia ja levittää tietoisuutta ultrajuoksusta. Seuran virallinen perustamispäivä (=yhdistysrekisteriin diarointipäivä) on 27.6.2006 ja kotipaikka on Lohja.

Seuran jäseneksi ovat tervetulleita kaikki ultrajuoksusta kiinnostuneet ihmiset. Oletpa sitten suunnittelemassa ensimmäistä ultrajuoksuasi tai osallistunut useisiin pitkiin tapahtumiin, olet tervetullut Endurancen jäseneksi.

Endurancen hallitukseen kuuluu maamme terävimpään kärkeen kuuluvia, erittäin kokeneita ultrajuoksijoita ja vasta ultrajuoksu-uransa alkutaipaleella olevia juoksuharrastajia.

Ohjeet Enduranceen liittymiseksi löytyvät liity Enduranceen -sivulta.

Endurance kuuluu Suomen Urheiluliittoon ja Suomen Aikuisurheiluliittoon, joten seuran jäsenet voivat halutessaan osallistua kaikkiin virallisiin yleisurheilukilpailuihin niin yleisessä sarjassa kuin veteraanitasollakin. SUL:n alaisiin virallisiin mestaruuskilpailuihin osallistuminen edellyttää SUL:n YU-lisenssin lunastamista. Veteraanitason mestaruuskilpailuissa ei vaadita lisenssiä eikä niihin ole tulosrajoja, osallistumiseen riittää jäsenyys SAUL:n jäsenseurassa, esim. Endurancessa.

Enduranceen on keskittynyt valtavasti tietoutta ultrajuoksusta, koska sen riveissä on monia kokeneita suomalaisia ultraajia. Heidän neuvoillaan ja esimerkillään on myös aloittelevien ultraajien hyvä lähteä ensimmäisille pitkille juoksuilleen. Oletpa siis aloitteleva juoksija tai jo kokenut kehäkettu, olet tervetullut seuran jäseneksi!

Mitä Endurance pystyy tarjoamaan? Miksi minun kannattaisi liittyä urheiluseuraan? Kannattaako seuraan liittyä kun en tavoittele huipputuloksia tai pyri mukaan arvokilpailuihin?

  • Seura järjestää jäsenilleen mahdollisuuksien mukaan yhteisleirejä, valmennusapua sekä kilpailumatkoja niin Suomessa kuin ulkomailla.
  • Seuraan kuuluminen antaa jäsenilleen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ultrajuoksu (tai ylipäätään kestävyysjuoksu) jos mikä on yksilölaji, mutta sen harrastaminen on mielekkäämpää ja pitkällä aikavälillä myös tuloksellisempaa, kun seurakaverit ovat jatkuvasti takaraivossa pitämässä treeni-intoa päällä.
  • Endurancen verkkarit ja kilpailuasut ovat hyvän näköisiä.

Seuran vuosittainen jäsenmaksu on 30 euroa.

Endurance

Endurance jäihin juuttuneena

Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain, kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä tulevalle vuodelle.

Seuraan on mahdollista liittyä myös kannattajajäseneksi, jolloin vuosimaksu on 10 euroa.

Ihmettelitkö, miksi suomalaisen urheiluseuran nimi on Endurance? Nimi on kunnianosoitus äärimmäistä sitkeyttä osoittaneelle kuuluisalle tutkimusmatkailija Sir Ernest Henry Shackletonille ja hänen legendaariselle Etelämantereen tutkimusretkelleen vuosina 1914-16.

ENDURANCE ULTRARUNNING TEAM FINLAND

TOIMINTASÄÄNNÖT

1) Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Endurance Ultrarunning Team Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja toiminta-alue koko maailma.

Yhdistys on perustettu 12.3.2006 ja siitä käytetään näissä sään­nöis­­sä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

2) Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä ultrajuoksuharrastusta ja sitä kautta ylläpitää ja kehittää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi seuran tavoitteena on edistää yleistä tietoutta ultrajuoksusta ja saada lajille uusia harrastajia.

3) Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa muun muassa:

1. Tarjoamalla ja järjestämällä:

kilpailutoimintaa ultrajuoksussa
yhteisharjoituksia
valmennusapua
2. kilpailumatkoja jäsenilleen niin Suomessa kuin ulkomailla
3. Harjoittamalla alansa julkaisutoimintaa.
4. Ylläpitämällä omaa internet-sivustoa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä
hankkia varoja järjestäen maksullisia huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
Yhdistys hankkii kulloinkin tarvittavat luvat toimintaansa.

4) Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5) Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt ja joka maksaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Seuran täysjäsen-nimen saavuttaa läpäisemällä hyväksytysti vähintään sadan kilometrin mittaisen virallisen kilpailun. Täysjäsenyys on seuran johtokunnan myöntämä symbolinen arvonimi, joka ei vaikuta jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin yhdistyksessä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka:

laiminlyö erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamisen
toimii seuran sääntöjen vastaisesti
toimii seuran hengen ja tarkoitusperien vastaisesti
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on an­net­tava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle 14 päivän ku­luessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä tätä päivää lukuun ot­ta­mat­ta. Joh­tokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän ku­luessa. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erot­ta­mis­päätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsottakoon jäsen ero­te­tuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vah­vis­ta­nut.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmaisemalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6) Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7) Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-12 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-12 varajäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8) Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9) Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10) Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen pai­kan ja tar­kem­man ajan määrää johtokunta. Ylimääräisten kokousten pitämisestä päät­tää seuran kokous tai seuran johtokunta ja se on pidettävä myös, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten johtokunnalta vaatii.

Varsinaisten ja ylimääräisten seuran kokouksien pitämisestä tulee tiedottaa kirjeitse kullekin jäsenelle vä­hin­tään 21 päivää ennen kokousta. Johtokunnan tulee välittää tieto kokouksista jä­se­nille siihen osoitteeseen, jonka jäsen on jäsen­re­kis­te­riin ilmoittanut.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne on sääntöjen mukaan koolle ­kut­suttu.

11) Kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ääntenlaskijat
3 Todetaan

läsnäolijat
äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan

johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
tilintarkastajien antama lausunto
6 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
ääntenlaskijat
3 Todetaan

läsnäolijat
äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

toimintasuunnitelma
talousarvio
6 Valitaan seuraavaksi toi­min­ta­kaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

7 Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Kokouksen päättäminen

12) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13) Jaostot

Seuraan voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja johtokunnan alaisuuteen.

14) Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Endurancen johtokunta vuonna 2018

Johtokunnan sähköpostiosoite on: hallitus@endurance.fi (viesti ohjautuu seuran johtokunnan luettavaksi kun postituslistan ylläpitäjä on sen hyväksynyt)

Arto Ahola, Puheenjohtaja, ESPOO | Puh. 040 513 2051
Antero Ignatius, sponsorineuvottelut, ESPOO
Kirsi Tyni, Sihteeri, VANTAA
Harri Paananen, Rahastonhoitaja, JYVÄSKYLÄ
Pekka Kytömäki, Seura-asut, HELSINKI
Kristiina Tarnanen, Huoltopäällikkö, HELSINKI
Annarita Koli, VEIKKOLA
Petri Welling, ESPOO
Kari Ranta, JÄRVENPÄÄ
Mikko Luusalo, HYVINKÄÄ


Muut vastuuhenkilöt:

Jari Tomppo, ultrafinn web service, sivuston tekninen ylläpito
Tapio Talvitie, ilmoittautumistyökalu

1 Rekisterinpitäjä

Endurance Ultrarunning Team Finland ry, Lohja.
Seuran kotisivut ovat internetissä osoitteessa: endurance.fi

2 Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Seuran puheenjohtaja Arto Ahola, sihteeri Kirsi Tyni ja ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitäjä Tapio Talvitie.

3 Käyttötarkoitus

  • Seuran järjestämien kilpailujen tuloslistojen ja osallistujaluettelojen julkaiseminen.

4 Kuvaus rekisteröidyistä

Seuran järjestämiin kilpailuihin osallistuneet henkilöt.

5 Tallennettavat tiedot

  • Kilpailuihin osallistuneet: nimi, tulos ja sijoitus kyseisessä kilpailussa

6 Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin ei kerätä arkaluontoista tai luottamuksellista tietoa. Kaikki kerätyt tiedot ovat nähtävillä Internetissä seuran kotisivuilla. Kilpailujen tulostietoja voidaan luovuttaa myös alan lehdissä julkaistaviksi. Muihin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta.

7 Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Henkilötietolain 26$:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tiedot ovat myös nähtävillä Internetissä seuran kotisivuilla.

8 Tietojen suojaus

Tiedot ovat kaikkien luettavissa internetissä seuran kotisivuilla. Tietojen muuttumattomuuden takaamiseksi tietojen ylläpito on suojattu salasanalla, joka on vain tietojen päivityksestä vastaavien seuran jäsenten tiedossa.

9 Tiedon korjaaminen

Henkilörekisterilain 29$:n mukaisesti rekisterinpitäjä on velvollinen oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä korjaamaan tai poistamaan rekisterin tarkoituksen kannalta virheellinen tai tarpeeton tieto.